PORTFOLIO

thumbnail for Spiral Stairs thumbnail for Pale Triangles thumbnail for White Ramps thumbnail for Purple Spin thumbnail for Mirrored Zig Zag thumbnail for Mirrored Zig Zag thumbnail for Mirrored Zig Zag thumbnail for Folded thumbnail for Yellow Triangles thumbnail for Split Quartered thumbnail for Gray Triangles thumbnail for Steps thumbnail for Steps thumbnail for Up and Down thumbnail for Three Diamonds thumbnail for Sails and Wedges thumbnail for Ribbons thumbnail for Double Kite thumbnail for Side By Side Inverted thumbnail for Slotted Triangles thumbnail for Steep Ramps thumbnail for Slotted Ramps thumbnail for Two Combs Stacked thumbnail for Blue-Green Ramps Flags thumbnail for Four Combs thumbnail for Split Up thumbnail for Argyle Diamonds thumbnail for Roll Left thumbnail for Jaws Orange and Blue thumbnail for Split thumbnail for Ramps and Flags thumbnail for Argyle thumbnail for Pink and Green Combs thumbnail for Blue Triangles thumbnail for Green Diamond thumbnail for Slats thumbnail for Zig Zag 2 thumbnail for Red and Blue thumbnail for Z thumbnail for Yellow Amishish thumbnail for Wiggle thumbnail for Bumpy thumbnail for Ohio thumbnail for Amishish thumbnail for Blue Overlap thumbnail for Ramps, Yellow Background thumbnail for Backslash thumbnail for Double V thumbnail for Orange and Pink thumbnail for Buzzy Diamonds thumbnail for Ramps thumbnail for Small Double Cross thumbnail for Green Frame thumbnail for Green Frame thumbnail for Purply Diamonds thumbnail for Untitled (angles lines violet) thumbnail for Untitled (purply pink) thumbnail of Untitled (black white over under) thumbnail of Untitled (red green blue diamonds) thumbnail of Untitled (blue diamonds) thumbnail of Untitled (blue and orange rectangles) thumbnail of Untitled (angles and lines green) thumbnail of Untitled (grays), 2008. oil on linen, 18 x 15½ thumbnail of Untitled (triangles and quadrilaterals), 2008. oil on canvas, 30 x 24 thumbnail of Untitled (orange and pink), 2008. oil on linen, 18 x 15½ thumbnail of Untitled (zig zag), 2008. oil on canvas, 14 x 12 thumbnail of Untitled (blue green white), 2008. oil on canvas, 25 x 21½ thumbnail of Untitled (diamonds), 2007. oil on canvas, 79 x 64 thumbnail of Untitled (diamonds study), 2007. gouache on paper, 8 x 7 thumbnail of Untitled (pointing to the middle), 2007. oil on canvas, 72 x 60 thumbnail of Untitled, 2007. oil on canvas, 27 x 25 thumbnail of Untitled (polygons), 2007. oil on canvas, 30 x 24 thumbnail of Untitled (green triangles), 2007. oil on canvas, 30 x 24 thumbnail of Untitled (northeast), 2007. oil on canvas, 51 x 44 thumbnail of Untitled (green grid), 2007. oil on canvas, 24 x 20 thumbnail of Untitled (blue grid), 2007. oil on canvas, 25 x 21½ thumbnail of Untitled (magenta and blue), 2007. oil on canvas, 25 x 21½ thumbnail of Untitled (rug), 2007. oil on canvas, 19 x 17